Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів 2020

23.03.2020 Natali Без рубрики

Затверджено
Наглядовою радою ПРАТ «ХІМДИВІЗІОН»
Протокол № 20200323 від 23.03.2020
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код за ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909,
Днiпропетровська область, Пiвденний район мiсто Кам’янське, вулиця С.Х.Горобця, будинок 1) (далі за текстом —
Товариство) повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів.
Місце проведення чергових загальних зборів: 51909, Днiпропетровська область, Пiвденний район, мiсто Кам’янське, вулиця
С.Х.Горобця, будинок 1, кімната 31.
Дата та час проведення чергових загальних зборів: 24 квітня 2020 року об 10-00 год.
Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах починається 09-30 та закінчується 10-00.
Для реєстрації та участі у загальних зборах акціонерам необхідно при собі мати документ, що посвідчує особу,
представникам акціонерів — документ що посвідчує особу та довіреність на право участі у зборах, оформлену у порядку,
встановленому чинним законодавством України.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до
дня проведення Зборів (20 квітня 2020 року).
Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення
Загальних зборів — 1 817 500 штук простих іменних акцій.
Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про
проведення Загальних зборів — 1 817 500 штук простих іменних акцій.
Перелік питань (разом з проектами рішень), включених до проекту порядку денного
1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
Проект рішення:
Обрання членів лічильної комісії відповідно до запропонованих кандидатур.
Встановити, що повноваження голови і членів лічильної комісії припиняються одночасно із закінченням (закриттям)
чергових загальних зборів акціонерів.
2. Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів.
Проект рішення:
Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для
голосування.
Встановити регламент проведення чергових Загальних зборів — по п’ять хвилин — на виступ, заперечення або
підтримку доповідача, запитання в письмовій формі через секретаря Зборів, виступи та обговорення після доповідей по
питаннях Порядку денного — до п’ятнадцяти хвилин.
Ведення аудіо та відеозапису зборів забороняється.
Рішення Загальних зборів з питань, винесених на голосування, приймаються простою більшістю голосів акціонерів,
які зареєструвалися для участі у чергових Загальних зборах та мають право голосу.
3. Розгляд звіту Наглядової ради та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
Прийняти до відома звіт Наглядової ради про виконану роботу у 2019 році.
Затвердити заході за результатами розгляду у запропонованій зборами редакції.
4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії (ревізора).
Проект рішення:
1. Звіт Ревізора прийняти до відома .
2. Висновок Ревізора затвердити.
5. Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.
Проект рішення:
1.Висновок незалежної аудиторської фірми АУДИТОРСЬКА ФІРМА «НИВА-АУДИТ» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ( код за ЄДРПОУ 21095329) прийняти до відому.
2. За наслідками цього звіту діяльність Товариства за 2019 рік визнати задовільною.
6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту ревізійної комісії (ревізора).
Проект рішення:
За наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту ревізійної комісії (ревізора) та з урахуванням висновку
незалежного аудитора визнати діяльність Товариства задовільною.
7. Затвердження річного звіту Товариства.
Проект рішення:
Річний звіт Товариства за 2019 рік затвердити.
8. Розподіл прибутку і збитків Товариства.
Проект рішення:
У 2019 році Товариство отримало прибуток, який складає 20 683 тис. грн.
Прибуток залишити на балансі підприємства без розподілення.
9. Прийняття рішення про виплату річних дивідендів та затвердження їх розміру.
Проект рішення:
Дивіденди за результатами діяльності Товариства за 2019 рік не виплачувати.
10. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2020 рік.
Проект рішення:
В діяльності Товариства на 2020 рік основну увагу приділити подоланню негативних явищ в макроекономіці України
та збереженню досягнутого Товариством рівня на ринку.
11. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення:
1. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством
протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, якщо характер цих правочинів стосується:
господарських договорів; договорів купівлі-продажу (міни, комісії, доручення тощо) цінних паперів та іншого рухомого та
нерухомого майна; фінансових договорів (а саме: договорів застави, поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення
боргу, позики, кредиту тощо).
2. Встановити, що гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом одного року з дати проведення
цих Загальних зборів не може перевищувати 600 000 000,00 (шістсот мільйонів гривень).
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):
Найменування показника
Попередній період
(2018 рік), тис. грн.
Звітний період
(2019 рік), тис.
грн.
Усього активів 139760 161664
Основні засоби (за залишковою вартістю) 38589 40826
Довгострокові фінансові інвестиції 12000 12000
Запаси 50990 60988
Сумарна дебіторська заборгованість 18651 24310
Гроши та їх еквіваленти 10730 6615
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 71124 90945
Власний капітал 117143 136854
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 45437 45437
Довгострокові зобов’язання і забезпечення — —
Поточні зобов’язання і забезпечення 22617 24810
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 6548 20683
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1817500 1817500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 3,60 11,38
Адресу власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань,
включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 36 Закону України «Про
акціонерні Товариства»: http:// himdivizion . prat . dp . ua .
Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Бєлов О.В.,тел. (0569)
56 06 50.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних
зборів: Від дати надіслання цього повідомлення до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства мають
можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в кімнаті № 31 за
місцезнаходженням Товариства у робочі дні з 10-00 до 15-00, шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за
порядок ознайомлення акціонерів з документами, а в день проведення загальних зборів — також у місці їх проведення. Крім
того Товариство до початку загальних зборів надаватиме письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань,
включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів
Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного
складу органів.
Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до
складу органів Товариства — не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення
нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища
(найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання
та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим
акціонером до складу органів Товариства.
Представником акціонера на загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної
особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів
Товариства на загальних зборах.
Представником акціонера — фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична
особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера — держави чи територіальної громади —
уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.
Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який
момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства.
Повідомлення акціонером відповідного органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого
представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний
документообіг.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом
або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у
встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та
голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її
установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування,
тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання
щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм
представникам.
Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного
Товариства.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних
зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Телефон для довідок (0569)560650
Генеральний Директор В. С. Журавльов

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів 2020 рік у форматі pdf, розміщено 23.03.2020

Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів 2020 рік у форматі pdf розміщено 23.03.2020 (з електронним підписом)


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

вход