Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

21.05.2019 Natali Без рубрики

Затверджено Наглядовою радою ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»

(Протокол засідання Наглядової ради

ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»

№ 03/05-2019 від 13.05.2019 р.)

 

 

ШАНОВНІ АКЦІОНЕРИ!

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХІМДИВІЗІОН» (код ЄДРПОУ 34059188, місцезнаходження: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х. Горобця, буд. 1) (далі за текстом – Товариство) повідомляє про скликання   «26» червня 2019 року позачергових загальних зборів акціонерів.

Дата та час проведення позачергових загальних зборів: «26» червня 2019 року о 10.00 год.

Місце проведення позачергових загальних зборів: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х. Горобця, буд. 1, кім.31.

Час початку реєстрації учасників позачергових загальних зборів: «26» червня 2019 року о 09.30 год.

Час закінчення реєстрації учасників позачергових загальних зборів: «26» червня 2019 року о 10.00 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах — на 24 годину «20» червня 2019 року.

 

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ТОВАРИСТВА

(ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ):

 

 1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів.
 2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів Товариства.
 3. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.
 5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
 6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
 7. Розгляд висновку аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.
 8. Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і висновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.
 9. Затвердження планів діяльності Товариства на 2019 рік.
 10. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.
 11. Про попереднє схвалення значних  правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом 2019 року.
 12. Внесення змін до Статуту Товариства.

 

Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

Питання №1. Про обрання членів Лічильної комісії для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію для підрахунку голосів на позачергових загальних зборах акціонерів в такому складі: головою лічильної комісії обрати Бєлова Олега Вячеславовича, членом лічильної комісії обрати Прошинську Валентину Іванівну. Регламент зборів – виступ 5 хвилин, обговорення до 15 хвилин, голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування за принципом 1 акція – 1 голос, засвідчених печаткою Товариства згідно Статуту.

 

Питання №2. Обрання Голови та секретаря позачергових загальних зборах акціонерів Товариства.

Проект рішення: Обрати Головою зборiв – Світного Григорія Геннадійовича, секретарем зборiв – Хітрова Ігора Вікторовича.

 

Питання №3. Звіт дирекції про її діяльність та про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Прийняти до відома звіт Дирекції ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»  про виконану роботу у 2018 році. Визнати роботу дирекції за 2018 рік задовільною.

 

Питання №4. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Ревізора за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік. Визнати роботу Ревізора задовільною.

 

Питання №5. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової  ради за 2018 рік, визнати роботу Наглядової ради в 2018 році задовільною.

 

Питання №6. Про затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

 

Питання №7. Висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення: Затвердити висновок аудитора за результатами фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» за 2018 рік.

 

Питання №8.  Затвердження річних результатів діяльності Товариства, затвердження звітів і висновків аудитора, порядку розподілу прибутку, строку та порядку виплати частки прибутку (дивідендів), визначення порядку покриття збитків.

Проект рішення: Затвердити річні результати діяльності ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН». Прибуток 6 548 тис. грн. залишити на балансі підприємства без розподілення. За результатами діяльності Товариства за 2018 рік прийняти рішення, щодо строків та порядку виплати дивідендів.

 

Питання №9. Затвердження планів діяльності Товариства на 2019 рік

Проект рішення: Затвердити основні напрями діяльності ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»  на 2019 рік.

 

Питання №10. Про схвалення раніше укладених значних правочинів.

Проект рішення:  Схвалити укладені значні правочини за 2018 рік, які були пов’язані з реалізацією продукції власного виробництва контрагентам та з придбанням сировини, енергоносіїв та матеріалів.

 

Питання №11. Про  попереднє схвалення значних  правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом 2019 року.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати проведення цих Загальних зборів, якщо характер цих правочинів стосується: господарських договорів; договорів купівлі-продажу (міни, комісії, доручення тощо) цінних паперів та іншого рухомого та нерухомого майна; фінансових договорів (а саме: договорів застави, поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, позики, кредиту тощо). Встановити, що гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів не може перевищувати 600000 тис. грн.

 

Питання №12. Внесення змін до Статуту Товариства.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства відповідно до чинного законодавства України шляхом викладення його в новій редакції. Уповноважити Керівника Товариства підписати Статут в новій редакції. Уповноважити Керівника Товариства забезпечити проведення державної реєстрації Статуту в новій редакції.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності

ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» за 2018 рік  (тис. грн.):

 

 

Найменування показника

Попередній період  (2017 рік), тис. грн.      Звітний період
(2018 рік), тис. грн.
Усього активів         157 696,00 139 760,00
Основні засоби 33 516,00 38 589,00
Довгострокові фінансові інвестиції 12 000,00 12 000,00
Запаси 53 348,00 50 990,00
Сумарна дебіторська заборгованість 33 407,00 18 651,00
Грошові кошти та їх еквіваленти 15 823,00 10 730,00
Нерозподілений прибуток 64 926,00 71 124,00
Власний капітал 112 289,00 117 143,00
Статутний капітал 45 437,00 45 437,00
Довгострокові зобов’язання
Поточні зобов’язання 45 407,00 22 617,00
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 14 689,00 6 548,00
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1 817 500 1 817 500
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) 0,0103 3,60

 

Ознайомитись з документами пов’язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, можна за місцезнаходженням Товариства, а саме: 51909, Дніпропетровська область, м. Кам’янське, вул. С.Х. Горобця, буд. 1, кім. 44, у робочі дні з 10:00 год. до 15:00 год., шляхом письмового звернення до особи, відповідальної за підготовку та проведення позачергових загальних зборів – Генеральний директор Журавльов Віталій Сергійович. В день проведення позачергових загальних зборів акціонери та їх представники можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, в місці проведення позачергових загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами — Генеральний директор Журавльов Віталій Сергійович, телефон для довідок (0569) 56-06-50

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного питання, та інформація, визначена законодавством https:// himdivizion.prat.dp.ua/

Акціонер має право в порядку, встановленому законодавством, внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення позачергових загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Акціонер має право до дати проведення позачергових загальних зборів ознайомитись з проектом договору про викуп Товариством акцій. Акціонер має право до дати проведення позачергових загальних зборів надати Генеральному директору  письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів та порядку денного позачергових загальних зборів. На письмові запитання акціонерів щодо порядку денного зборів Товариством будуть надаватися письмові відповіді. Якщо необхідна інформація щодо акціонера відсутня в переліку акціонерів Товариства, які мають бути повідомлені про проведення позачергових загальних зборів, то для підтвердження своїх прав він має надати Генеральному директору копію виписки про стан рахунку в цінних паперах, засвідчену згідно з чинним законодавством.

Для реєстрації акціонеру необхідно надати реєстраційній комісії документ, що посвідчує особу (паспорт, а у випадку пред’явлення паспорта громадянина України з безконтактним електронним носієм додатково пред’являється витяг з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання); неповнолітнім акціонером, у випадку його одруження до досягнення вісімнадцятирічного віку, додатково пред’являється свідоцтво про одруження або рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності.  Для підтвердження права на участь у позачергових зборах акціонеру, який є неповнолітнім, додатково необхідно надати документи або їх копії, засвідчені нотаріально або іншим чином, передбаченому законодавством України (залишаються у реєстраційної комісії) копію свідоцтва про одруження, рішення суду про надання особі повної цивільної дієздатності або письмову згоду (у формі заяви про згоду на участь у позачергових загальних зборах акціонерів  неповнолітніх) осіб, які згідно з чинним законодавством представляють інтереси неповнолітніх до досягнення повноліття або одруження

Для представників акціонерів, крім того надаються – документи, що підтверджують право участі у позачергових загальних зборах від імені акціонера:

 • документ, що підтверджує право на представництво малолітньої особи-акціонера;
 • довіреність від акціонера;
 • договір про управління або договір доручення та довіреність від юридичної особи-представника акціонера;
 • для керівника акціонера-юридичної особи (представника акціонера-юридичної особи за договором) – витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату проведення Зборів, витяг з установчого документу юридичної особи, що містять інформацію про посадових осіб, які мають право діяти від її імені без довіреності та, у випадку, якщо згідно з установчим документом юридичної особи такі повноваження не належать до компетенції керівника, рішення уповноваженого органу управління юридичної особи щодо делегування керівнику повноважень щодо участі та голосування на Зборах.

Дані документа, що посвідчує особу акціонера, мають збігатись з даними, зазначеними в переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів.

У позачергових загальних зборах акціонерів можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Акціонер реєструється з зазначенням представника (за наявності) і кількості голосів.

Обмеження права акціонера на участь у позачергових загальних зборах акціонерів та права участі у голосуванні на позачергових загальних зборах акціонерів встановлюється законом.

Акціонер має право призначити свого представника шляхом видачі довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів. У цій довіреності мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити представник, а також: повне найменування і код за ЄДРПОУ Товариства; дата і час проведення позачергових загальних зборів акціонерів Товариства; місце і дата її видачі; кількість акцій, голосувати якими доручається представнику, або зазначення фрази «всіма належними мені акціями». Також як для акціонера, так і для представника в цій довіреності необхідно зазначити:

прізвище, ім’я, по-батькові (за наявності) (для фізичної особи);

реквізити документа, що посвідчує особу та його реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб — платників податків (за наявності) (для фізичної особи);

місце проживання, реєстрації (за наявності) з зазначенням країни (для фізичної особи);

повне найменування акціонера, його код за ЄДРПОУ (для резидентів) або ідентифікаційний код з торговельного, банківського або судового реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб’єкт господарської діяльності, або реєстраційного посвідчення місцевого органу державної влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи, або іншого документа, що свідчить про реєстрацію юридичної особи відповідно до законодавства країни її місцезнаходження (для нерезидентів) (для юридичної особи);

місцезнаходження з зазначенням країни (для юридичної особи).

Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного позачергових загальних зборів акціонерів із зазначенням того, як і за яке («за», «проти» якого чи «утримався») рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах акціонерів представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів свій розсуд. Підпис особи на довіреності засвідчується згідно з чинним законодавством (нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами).

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів декільком своїм представникам.

Надання довіреності на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерів не виключає право участі на цих позачергових загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників позачергових загальних зборів акціонерів, акціонер має право у будь-який момент скасувати довіреність, замінити свого представника або взяти участь у позачергових загальних зборах акціонерів особисто замість свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію акціонерного товариства. У разі, якщо для участі в позачергових загальних зборах акціонерів з’явилось декілька представників, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

Голосування на позачергових загальних зборах акціонерів з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, крім питань зміни черговості розгляду питань порядку денного та оголошення перерви у ході позачергових загальних зборів акціонерів до наступного дня. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій):

 • згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, складеним станом на 16.05.2019 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 1 817 500 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 1 817 500  штук. Інших типів акцій немає.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні

Генеральний директор ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН» Журавльов Віталій Сергійович

Телефон для довідок  (0569) 56-06-50

 

 


Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

вход