Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

26.02.2018 Natali Важливе

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

  1. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIМДИВIЗIОН»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34059188
3. Місцезнаходження емітента 51909  м. Кам’янське вул.С.Х.Горобця, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс (056)3715932
5. Електронна поштова адреса емітента himdivizion@prat.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації himdivizion.prat.dp.ua
7. Вид особливої інформації Відомостi про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв

 

  1. Текст повідомлення

На чергових загальних зборах акцiонерiв ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХІМДИВІЗІОН» (далі — Товариство), що вiдбулися «23» лютого 2018 року, прийнято рiшення (Протокол чергових загальних зборів ПрАТ«ХІМДИВІЗІОН» № 1/02/2018 від 23.02.2018 р.) про  попереднє надання згоди на вчинення значних  правочинів, які будуть вчинятися Товариством на протязі 2018 року:

  1. Характер правочинiв: господарські договори; договори купівлі-продажу (міни, комісії, доручення тощо) цінних паперів та іншого рухомого та нерухомого майна; фінансові договори (а саме: договори застави, поруки, гарантії, уступки права вимоги, переведення боргу, позики, кредиту тощо).
  2. Встановили, що гранична сукупна вартість таких правочинів, укладених протягом одного року з дати проведення цих Загальних зборів не може перевищувати 600 000 000,00 (шістсот мільйонів гривень).
  3. Вартiсть активiв емiтента за данними останньої рiчної фiнансової звiтностi — 111 693 тис. грн.
  4. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньї рiчної фiнансової звiтностi ( у вiдсотках) — 537,1868 %.
  5. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй — 1 817 500 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi у загальних зборах — 1 813 563 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення -1 813 563 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення — 0 шт.

 

  1. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

 

3.2. Найменування посади.

 

Генеральний Директор  ____________  Журавльов Віталій Сергійович

«26» лютого 2018  року

 

Comments are currently closed.


вход