Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

20.12.2016 Natali Важливе

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента 

                                                          1.  Загальні відомості

1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХIМДИВIЗIОН»
2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 34059188
3. Місцезнаходження емітента 51909, м. Кам’янське вул.С.Х.Горобця, буд. 1
4. Міжміський код, телефон та факс емітента (05692)72136 (05692)72136
5. Електронна поштова адреса емітента himdiv@srs.dp.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації himdivizion.prat.dp.ua
7. Вид особливої інформації Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента

                2. Текст повідомлення

       На позачергових загальних зборах ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН», що вiдбулися «16» грудня 2016 р., прийнято рiшення про припинення повноваження діючої Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) у повному складі (протокол № 1 позачергових загальних зборiв ПрАТ «ХIМДИВIЗIОН» вiд «16» грудня 2016 р.)

Припинено повноваження складу Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства:

— Голови Наглядової ради Хiтрова Iгора Вiкторовича (паспорт: серiя АМ номер 483395, виданий Заводським РВ Днiпродзержинського МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi вiд 18.12.2001р.), який перебував на посадi з «17» квiтня 2013 року. Хiтров Iгор Вiкторович володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 20.0000% на суму 9087500.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

— Секретаря Наглядової ради Лiвшиця Олександра Iллiча (паспорт: серiя АН номер 347881, виданий Мiським РВ Криворiзького МУ УМВС України в Днiпропетровськiй областi вiд 04.05.2005р.), який перебував на посадi з «17» квiтня 2013р. Лiвшиць Олексадр Iллiч володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 22.3091% на суму 10136700.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

— Члена Наглядової ради Калугiна Юрiя Олександровича (паспорт: серiя ВМ номер 466974 виданий Радомишильським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 14.01.1998р.), який перебував на посадi з «17» квiтня 2013 р. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 9.97140% на суму 4530750.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

—  Ревiзора Полякової Катерини В’ячеславiвни (паспорт: серiя ЕО номер 894570, виданий Центральним РВММУУМВС України в Миколаївськiй областi вiд 05.12.2000р.), яка перебувала на посадi з  «28» квiтня 2012 року. Полякова Катерина В’ячеславiвна акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Обрано наступний склад Наглядової ради та Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства:

—  на посаду  Голови Наглядової ради Пєрову Iрину Володимирiвну (паспорт: серiя ММ номер 307312, виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харкiвськiй областi вiд 19.11.1999р.). Пєрова Iрина Володимирiвна  володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 47.5029% на суму 21584125.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала: 2011 р.- директор ТОВ «Перша аптека».

— на посаду Секретаря Наглядової ради Процик Андрiя Ярославовича (паспорт: серiя СС номер 929023 виданий Iвано-Франкiвським МУВС УВС в Iвано-Франкiвськiй областi 25.05.2000р.). Процик Андрiй Ярославович акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймав: — виконавчий директор ТОВ юридична фiрма «Сольський, Процик та партнери» до 03.02.2014 р., з 04.02.2014р.- виконавчий директор ТОВ юридична фiрма «Процик та партнери».

— на посаду члена Наглядової ради Калугiна Юрiя Олександровича (паспорт: серiя ВМ номер 466974 виданий Радомишльським РВ УМВС України в Житомирськiй областi 14.01.1998р.). Володiє часткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 9.97140% на суму 4530750.00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймав: 2013р.– член Наглядової ради ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН».

— на посаду Ревізора  Артамонову Катерину Анатолiївну (паспорт: серiя МЕ номер 428652, виданий Дарницьким РУ ГУ МВС України в мiстi Києвi вiд 23.06.2004р.). Артамонова Катерина Анатолiївна акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала: 2011р. — приватна юридична практика; 2012р. — заступник директора з правових питань; 2013р. — заступник генерального директора iз загальних та правових питань; 2014 р. перший заступник генерального директора заступник генерального директора iз загальних та правових питань.

  1. Підпис

3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

3.2. Найменування посади.

Директор

ПрАТ «ХІМДИВІЗІОН»                                                 ____________                                Бєлов Олег Вячеславови

«20» грудня 2016 року                                                              М.П.

Comments are currently closed.


вход